Podmienky ochrany osobných údajov. GDPR

Ochrana osobných údajov

Tieto webové stránky používajú funkcie Google Analytics integrované s inzerciou v Reklamnej sieti a implementujú funkcie remarketing, prehľady zobrazení v Reklamnej sieti Google, službu DoubleClick Campaign Manager a demografické prehľady a prehľady záujmov Google Analytics.

Od použitia funkcií Google Analytics pre inzerciu v Reklamnej sieti sa môžete odhlásiť pomocou Nastavenia reklám a taktiež v tejto časti personalizovať reklamy Reklamnej siete Google. Webová stránka ekolesa.sk zbiera cookies, ak nechcete zdielať tieto informácie so stránkou ekolesa.sk, môžete vo svojom prehliadači zber cookies zakázať.

POUČENIE O PRÁVACH PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poučenie o právach podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR, v súlade s GDPR. (ďalej len ako "ZOOU").

Poučenie o práve na prístup k osobným údajom. Mám právo požiadať Spracovateľa, prípadne priamo Správcu, o poskytnutie informácie o spracovaní Mojich osobných údajov, ktorá mi bude bez zbytočného odkladu odovzdaná. Obsahom informácie bude vždy oznámenie o (i) účele spracovania Mojich osobných údajov, (ii) osobných údajoch, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, vrátane všetkých dostupných informáciách o ich zdroji, (iii) povahe automatizovaného spracovania v súvislosti s jeho využitím pri rozhodovaní, ak sú na základe tohto spracovania vykonávané úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do mojich práv a oprávnených záujmov, a (iv) príjemcovi, prípadne kategóriách príjemcov. Za poskytnutie informácie je Správca, prípadne za správcu Spracovateľ oprávnený požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Poučenie o ďalších právach. Ak zistím alebo sa budem domnievať, že Správca alebo Spracovateľ vykonáva spracovanie Mojich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú Moje osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžem (i) požiadať Správcu alebo Spracovateľa o vysvetlenie, alebo (ii) požadovať, aby Správca alebo Spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu Mojich osobných údajov. Ak bude moja žiadosť uznaná za oprávnenú, Správca alebo Spracovateľ bezodkladne odstráni chybný stav. Ak Správca alebo Spracovateľ žiadosti nevyhovie, môžem sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) - toto nariadenie č. 2016/679 ďalej len ako "General Data Protection Regulation" alebo len ako "GDPR".

Potvrdzujem, že som bol/a poučený/á o mojich právach v súvislosti so spracovaním Mojich osobných údajov, a to v intenciách ustanovení článku 13, 15-22 a 34 GDPR. Som tiež oboznámený/á so skutočnosťou, že tieto normy sú účinné od 25. mája 2018.

Najmä som si vedomý/á toho, že:

podľa článku 13 GDPR:

mám právo požadovať od Správcu prístup k Mojím osobným údajom,

mám právo požadovať opravu alebo vymazanie Mojich osobných údajov, prípadne obmedzenie spracovania, a vniesť námietku voči spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,

mám právo podať sťažnosť u dozorného úradu,

poskytnutie Mojich osobných údajov Správcovi nie je ani zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, teda nemám povinnosť Moje osobné údaje Správcovi poskytnúť, a bol/a som tiež poučený/á ohľadom možných dôsledkov neposkytnutia týchto údajov (viď. bod 11 v časti "Obsah súhlasu so spracovaním mojich osobných údajov "),

podľa článku 15 GDPR - právo na prístup k Mojím osobným údajom:

mám právo získať od Správcu potvrdenie, či Moje osobné údaje sú alebo nie sú spracovávané, a ak je tomu tak, mám právo získať prístup k Mojím osobným údajom a k nasledujúcim informáciám: a) účely spracovania; b) kategória dotknutých osobných údajov; c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým Moje osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách; d) plánovaná doba, po ktorú budú Moje osobné údaje uložené, alebo ak ju nie je možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby; e) existencia práva požadovať od Správcu opravu alebo výmaz Mojich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu; f) právo podať sťažnosť u dozorného úradu; g) všetky dostupné informácie o zdroji Mojich osobných údajov, pokiaľ neboli získané priamo odo mňa; h) skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, uvedenému v článku. 22 ods. 1 a 4 GDPR, a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracovania pre mňa.

mám právo na poskytnutie kópie Mojich osobných údajov spracovávaných Správcom. Za ďalšie kópie mi Správca môže účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Ak podám žiadosť v elektronickej forme, poskytnú sa informácie v elektronickej forme, ktorá sa bežne používa, ak nepožiadam o iný spôsob.

podľa článku 16 GDPR - právo na opravu Mojich osobných údajov:

mám právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ma týkajú. S prihliadnutím k účelom spracovania mám právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

podľa článku 17 GDPR - právo na výmaz Mojich osobných údajov:

mám právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal Moje osobné údaje, ak je daný jeden z týchto dôvodov: a) Moje osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; b) odvolal/a som tento súhlas so spracovaním Mojich osobných údajov, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie; c) vzniesol/a som námietky proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie alebo som vzniesol/a námietky proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 2 GDPR; d) Moje osobné údaje boli spracované nezákonne; e) Moje osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Európskej únie alebo jej členského štátu, ktoré sa na Správcu vzťahuje. To, čo je uvedené pod bodom h) vyššie, nebude platiť, ak je spracovanie Mojich osobných údajov nevyhnutné: a) na výkon práva na slobodu prejavu a informácie; b) pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovanie podľa práva Európskej únie alebo jej členského štátu, ktorá sa na Správcu vzťahuje, alebo pre splnenie úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ak by ňou bol Správca poverený; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; d) pre účely archivácie vo verejnom záujme, pre účely vedeckého či historického výskumu či pre štatistické účely v súlade s čl. 89 ods. 1 GDPR; e) pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

podľa článku 18 GDPR - právo na obmedzenie spracovania Mojich osobných údajov:

mám právo na to, aby Správca obmedzil spracovanie v ktoromkoľvek z týchto prípadov: a) ak by som popieral/a presnosť Mojich osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Správca mohol presnosť Mojich osobných údajov overiť; b) spracovanie je protiprávne a ja by som odmietol/a vymazanie Mojich osobných údajov a žiadal/a by som namiesto toho o obmedzenie ich použitia; c) Správca už Moje osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, avšak ja by som ich žiadal/a pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; d) vzniesol/a ak by som námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Správcu prevažujú nad mojimi oprávnenými dôvodmi.

ak bolo spracovanie obmedzené podľa bodu j) vyššie, môžu byť tieto Moje osobné údaje, s výnimkou ich uloženie, spracované iba s mojím súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo niektorého jej členského štátu.

podľa článku 19 GDPR - oznamovacia povinnosť ohľadne opravy alebo vymazania Mojich osobných údajov alebo obmedzenia spracovania:

Správca oznamuje jednotlivým príjemcom, ktorým boli Moje osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo výmazy Mojich osobných údajov alebo obmedzenia spracovania, s výnimkou prípadov, kedy sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Správca ma informuje o týchto príjemcoch, len ak to budem požadovať.

podľa článku 21 GDPR - právo vzniesť námietku:

mám z dôvodov týkajúcich sa mojej konkrétnej situácie právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Mojich osobných údajov, na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Správca Moje osobné údaje ďalej nebude spracovávať, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad mojimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

môžem uplatniť svoje právo vzniesť námietku automatizovanými prostriedkami pomocou technických špecifikácií.

podľa článku 22 GDPR - Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania:

mám právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre mňa právne účinky alebo sa ma obdobným spôsobom významne dotýka. To neplatí, ak je rozhodnutie: a) nevyhnutné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi mnou a Správcom; b) povolené právom Európskej únie alebo jej členského štátu, ktoré sa na Správcu vzťahuje a ktoré taktiež stanovuje vhodné opatrenia zabezpečujúce ochranu mojich práv a slobôd a oprávnených záujmov; c) založené na mojom výslovnom súhlase.

podľa článku 34 GDPR - oznamovanie prípadov porušenia zabezpečenia osobných údajov

Ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia Mojich osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre moje práva a slobody, má Správca povinnosť mi toto porušenie bez zbytočného odkladu oznámiť.

Oznámenie podľa predchádzajúceho bodu b) sa však nevyžaduje, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok: a) Správca zaviedol náležité technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia bola použité, najmä také, ktoré robia tieto Moje osobné údaje nezrozumiteľnými pre kohokoľvek, kto nie je oprávnený k nim mať prístup, ako je napríklad šifrovanie; b) Správca prijal následné opatrenia, ktoré zabezpečia, že vysoké riziko pre moje práva a slobody podľa bodu b) vyššie sa už pravdepodobne neprejavia; c) vyžadovalo by to neprimerané úsilie.

 

K2 s.r.o., IČO: 46 508 066, so sídlom Makov 339, Makov, 023 56,