Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Internetového obchodu www.ekolesa.sk

 

 • Všeobecné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.ekolesa.sk, kedy na jednej strane stojí spoločnosť K2 s.r.o., IČO: 46 508 066, so sídlom Makov 339, Makov, 023 56, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 56000/L, ako predávajúci (ďalej len spoločnosť "K2, s.r.o.") a na strane druhej je kupujúci (ďalej len "Zákazník").

 • Predmetom týchto VOP je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“), uzatvorenou medzi spoločnosťou K2, s.r.o. a Zákazníkom prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti K2, s.r.o. prevádzkovaného na internetovej adrese www.ekolesa.sk (ďalej len "e-shop"), a poskytnutie  informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o Ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • VOP sa nevzťahujú na zmluvné vzťahy medzi podnikateľmi.

 • Od VOP sa možno odchýliť dohodou v kúpnej zmluve.

 • VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 týchto VOP. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. 

 • Znenie VOP je spoločnosť K2, s.r.o. oprávnená podľa potreby meniť či dopĺňať. Práva a povinnosti vzniknuté za účinnosti predchádzajúceho znenia VOP nie sú zmenou VOP dotknuté.

 • VOP sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.ekolesa.sk.

 • Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s VOP oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi súhlasí.

 • Tieto VOP sú vypracované v súlade so:

 • zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 128/2002 Z. z. O štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákonom č. 102/2014 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


 • Vymedzenie pojmov

 • Predávajúcim (ďalej len spoločnosť „K2, s.r.o.“) je prevádzkovateľ internetového obchodu   www.ekolesa.sk. (ďalej len „e-shop“): a taktiež kamennej prevádzky na adrese: Čadca-Horelica 222

Obchodné meno: K2, s.r.o.          

Sídlo: Makov 339, Makov, 023 56                       

IČO:   46 508 066                           

DIČ:   2023403536                           

IČ DPH: SK2023403536                                            

email:   info@ekolesa.sk                                 

tel.:+421 908 959 887

                                

 • Kupujúci (ďalej len „Zákazník“) v internetovom obchode je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 • Kúpna zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci, spoločnosť K2 s.r.o. so Zákazníkom.

 • Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a Zákazníkom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a Zákazníka, najmä využitím webového sídla e-shopu: www.ekolesa.sk, elektronickej pošty, telefónu.

 • Právne vzťahy medzi predávajúcim, spoločnosťou K2 s.r.o. a Zákazníkom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

 • Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1


Odbor výkonu dozoru


tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39


 • Užívateľský účet

 • Na základe registrácie Zákazníka vykonanej v e-shope bude vytvorený užívateľský účet, ktorý môže Zákazník využívať k objednávaniu tovaru. V prípade, že to e-shop umožňuje, môže Zákazník vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie.

 • Pri registrácii v e-shope a pri objednávaní tovaru je Zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je Zákazník pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Zákazníkom v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú spoločnosťou K2 s.r.o. považované za správne.

 • Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom, ktoré Zákazník nesmie odovzdávať tretím osobám.

 • Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

 • Spoločnosť K2 s.r.o. je oprávnená zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Zákazník svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, keď Zákazník poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy.

 • Spoločnosť K2 s.r.o. upozorňuje a Zákazník berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä vzhľadom na vykonávanie údržby a aktualizácií e-shopu.

 • Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 • Tovar zobrazovaný v e-shope nepredstavuje ponuku k uzavretiu kúpnej zmluvy a spoločnosť K2 s.r.o. nie je povinná uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom zobrazovaného tovaru.

 • Kúpna zmluva vzniká odoslaním záväznej objednávky kupujúcim a jej prijatím predávajúcim.

 • Zoznam tovaru v e-shope je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. 

 • E-shop obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované v e-shope. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť spoločnosti K2 s.r.o. uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

 • V E-shope sú obsiahnuté i informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru sú uvedené v časti Doprava.

 • Pre objednanie tovaru vyplní Zákazník objednávkový formulár v e-shope. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • objednávanom tovare (objednávaný tovar vloží Zákazník do nákupného košíka),
 • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru,
 • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej len "objednávka").

 • Pred zaslaním objednávky spoločnosti K2 s.r.o. je Zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle Zákazník spoločnosti K2 s.r.o. stlačením tlačidla "Pridať do košíka". Údaje uvedené v objednávke sú spoločnosťou K2 s.r.o. považované za správne. Spoločnosť K2 s.r.o. po podaní objednávky zašle Zákazníkovi elektronickou poštou potvrdenie o tom, že objednávku obdržala. Následne potom spoločnosť K2 s.r.o. zašle Zákazníkovi elektronickou poštou správu o tom, či objednávku prijíma alebo nie.

 • Spoločnosť K2 s.r.o. je oprávnená v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

 • Kúpna zmluva medzi spoločnosťou K2 s.r.o. a Zákazníkom je uzavretá doručením prijatia objednávky (akceptáciou) zaslanej Zákazníkovi elektronickou poštou. V prípade, že spoločnosť K2 s.r.o. oznámi Zákazníkovi, že objednávku neprijíma alebo Zákazníkovi v reakcii na objednávku nezašle žiadnu správu, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

 • Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Zákazník sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 • Potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy obsahuje najmä údaje o názve tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru, o mieste dodania, a údaje o cene, podmienkach, spôsobe prepravy tovaru na miesto doručenia tovaru pre Zákazníka, a údaje o predávajúcom.

 • Kupujúci má právo záväznú objednávku zrušiť (stornovať) bez udania dôvodu, kedykoľvek pred dodaním tovaru. Stornovať objednávku je možné prostredníctvom emailu alebo písomnou formou. Zrušenie objednávky potvrdí predávajúci telefonicky alebo emailom bez zbytočného odkladu.

 • Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim  je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov za účelom plnenia si povinnosti predávajúceho vyplývajúce mu z osobitných právnych predpisov. Kúpna zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

 

 • Kúpna cena za tovar a podmienky platby

 • Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy je Zákazník oprávnený uhradiť spoločnosti K2 s.r.o. niektorým z nižšie uvedených postupov:
 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom Zákazníkom v objednávke,
 • bezhotovostne prevodom na účet spoločnosti K2 s.r.o. č. .číslo účtu SK63 0900 0000 0050 3485 6328 (ďalej len "účet spoločnosti K2 s.r.o.");
 • bezhotovostne platobnou kartou.

 • Spoločne s kúpnou cenou je Zákazník povinný zaplatiť spoločnosti K2 s.r.o. tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru.

 • Konečná kúpna cena je cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH, ostatných poplatkov (napr. poštovné), ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

 • V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. 

 • V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

 • V prípade bezhotovostnej platby prevodom je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu podľa platobných inštrukcií spoločnosti K2 s.r.o., najmä uviesť variabilný symbol platby. V prípade akejkoľvek bezhotovostnej platby je Zákazník povinný uhradiť kúpnu cenu pred odoslaním tovaru. Záväzok Zákazníka uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet spoločnosti K2 s.r.o.

 • Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté spoločnosťou K2 s.r.o. Zákazníkovi nie je možné vzájomne kombinovať.

 • Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenu tovaru, v prípade zjavnej chyby v písaní, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O zmene ceny predávajúci bez zbytočného odkladu kupujúceho upovedomí s tým, že objednávku buď potvrdí alebo ju zruší.

 • Spoločnosť K2 s.r.o. vystaví Zákazníkovi po uhradení kúpnej ceny tovaru daňový doklad - faktúru, ktorú mu zašle v elektronickej podobe na elektronickú adresu Zákazníka.

 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

 • Zákazník berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného priamo na mieru podľa osobitných požiadaviek Zákazníka.

 • Zákazník je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:
 • prevzatia tovaru,
 • uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

 • Tovar sa považuje za prevzatý Zákazníkom okamihom, keď Zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
 • tovary objednané Zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho a na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@ekolesa.sk.

 • Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.

 • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 6.3. VOP sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť spoločnosti K2 s.r.o. vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi Zákazník od kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru spoločnosti K2 s.r.o., a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť pre svoju povahu vrátený poštou.

 • V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 6.2. VOP vráti spoločnosť K2 s.r.o. peňažné prostriedky prijaté od Zákazníka do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany Zákazníka, a to rovnakým spôsobom, akým ich od Zákazníka prijala. Spoločnosť K2 s.r.o.  je taktiež oprávnená vrátiť plnenie poskytnuté Zákazníkom už pri vrátení tovaru zákazníkom či iným spôsobom, ak s tým zákazník bude súhlasiť a nevzniknú tým zákazníkovi ďalšie náklady. Spoločnosť K2 s.r.o. však nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky Zákazníkovi skôr, než jej Zákazník tovar vráti alebo preukáže, že tovar spoločnosti K2 s.r.o. odoslal. 

 • Predávajúci odporúča kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

 • Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je spoločnosť K2 s.r.o. oprávnená jednostranne započítať proti nároku Zákazníka na vrátenie kúpnej ceny.

 • Do doby prevzatia tovaru Zákazníkom je spoločnosť K2 s.r.o. oprávnená kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti spoločnosť K2 s.r.o. Zákazníkovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený Zákazníkom.

 • Ak je spoločne s tovarom poskytnutý Zákazníkovi darček, Zákazník berie na vedomie, že darovacia zmluva medzi zmluvnými stranami sa viaže na túto kúpnu zmluvu. V prípade, že príde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy Zákazníkom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a Zákazník je povinný spolu s tovarom spoločnosti K2 s.r.o. vrátiť i poskytnutý darček. • Preprava a dodanie tovaru

 • V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky Zákazníka, nesie Zákazník riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 • Ak je spoločnosť K2 s.r.o. podľa kúpnej zmluvy povinná dodať tovar na miesto určené Zákazníkom v objednávke, je Zákazník povinný prevziať tovar pri dodaní.

 • V prípade, že je z dôvodov na strane Zákazníka nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je Zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 • Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Zákazník povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi a priamo na mieste spísať s dopravcom (slovenskou poštou, kuriérom) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Zákazník zásielku od prepravcu prevziať. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 • Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky spoločnosti K2 s.r.o., ak sú vydané.

 • Spoločnosť K2 s.r.o. sa zaväzuje dodať Zákazníkovi objednaný tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, dohodnú sa zmluvné strany na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie. 

 • Tovar, ktorý je u predávajúceho na sklade, je zvyčajne doručený v lehote do 4 pracovných dní.

 • V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, Spoločnosť K2 s.r.o. vopred Zákazníkovi potvrdí telefonicky alebo emailom cenu a termín dodania.  

 • Náklady na dodanie tovaru závisia od zvoleného spôsobu dodania, pričom presná kalkulácia nákladov na dodanie sa zobrazí v objednávke pri voľbe spôsobu dodania.

 • Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná podpísať dodací list.

 • Zákazník berie na vedomie, že ak nepreberie tovar riadne a včas vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s týmto porušením vzniká v súlade s § 420 Občianskeho zákonníka. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný prevziať tovar, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

 • Ak bude z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve potrebné dodávku tovaru opakovať, predávajúci má nárok na zaplatenie nákladov súvisiacich s opätovným doručením tovaru. • Zodpovednosť predávajúceho za vady

 • Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi § 620 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka.

 • Spoločnosť K2 s.r.o. zodpovedá Zákazníkovi, že tovar pri prevzatí nemá vady a v čase, keď Zákazník tovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré spoločnosť K2 s.r.o. opísala, alebo ktoré Zákazník očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie spoločnosť K2 s.r.o. uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorke alebo predlohe, ak bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 • Ustanovenia uvedené v čl. 8.2. VOP sa neuplatnia u tovaru predávaného za nižšiu cenu z dôvodu vady, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, alebo z dôvodu opotrebovania tovaru spôsobeného jeho obvyklým užívaním u použitého tovaru.

 • Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

 • Práva z chybného plnenia uplatňuje Zákazník u spoločnosti K2 s.r.o. na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy spoločnosť K2 s.r.o. obdržala od Zákazníka reklamovaný tovar.

 • Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou spoločnosti K2 s.r.o. za vady môže upraviť reklamačný poriadok.

 • Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.  Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod. 

 • Spoločnosť je povinná na žiadosť Zákazníka poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Záručným listom je i doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.

 • Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. • Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 • Zákazník nadobúda vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

 • Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi spoločnosťou K2 s.r.o. a Zákazníkom v súvislosti s kúpnou zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Možnosti alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


 • V súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás informujeme, že subjektom pre oblasť riešenia mimosúdnych sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, internetová stránka www.soi.sk.

 • Spoločnosť K2 s.r.o. je oprávnená na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
 • Ochrana osobných údajov

 • Ochrana osobných údajov Zákazníka je poskytovaná zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s GDPR.

 • Zákazník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (spoločne ďalej len "osobné údaje").


 • Zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov spoločnosťou K2 s.r.o., a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Ak nezvolí Zákazník inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov spoločnosťou K2 s.r.o. tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení Zákazníkovi. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy a možno ho kedykoľvek odvolať. Zákazník má právo odmietnuť súhlas so zasielaním obchodných oznámení.

 • Zákazník berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej v e-shope) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať spoločnosť K2 s.r.o. o zmene vo svojich osobných údajoch.

 • Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje spoločnosťou K2 s.r.o. bez predchádzajúceho súhlasu Zákazníka odovzdávané tretím osobám.

 • Osobné údaje budú spracovávané po dobu potrebnú na plnenie účelu spracovania. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.

 • Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

 • V prípade, že by sa Zákazník domnieval, že spoločnosť K2 s.r.o. vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže :
 • požiadať spoločnosť K2 s.r.o. o vysvetlenie,
 • požadovať, aby spoločnosť K2 s.r.o. odstránila takto vzniknutý stav.

 • Ak požiada Zákazník o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu spoločnosť K2 s.r.o. povinná túto informáciu odovzdať. Spoločnosť K2 s.r.o. má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 • Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

 • Zákazník súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom spoločnosti K2 s.r.o. a obchodných oznámení na svoju elektronickú adresu.

 • Zákazník súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup v e-shope možné vykonať a záväzky spoločnosti K2 s.r.o. z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač Zákazníka, môže Zákazník súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. • Doručovanie

 • Zákazníkovi môže byť doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú v objednávke.


 • Záverečné ustanovenia
 • Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva Zákazníka vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 • Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či VOP si vyžadujú písomnú formu.

 • Kúpna zmluva vrátane VOP je archivovaná spoločnosťou K2 s.r.o. v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 • Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 • Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.11.2019.